انتقال تخفیف خودرو

روش انتقال تخفیف بیمه ثالث

/
موضوع ماده ۶ بیمه شخص ثالث مصوبه شورای نگهبان درباره انتقال…