بیمه باربری

بیمه های باربری به صورت قابل اطمینانی زیانهای مالی کالاهای تجاری را درصورت تحقق خطرات مرتبط باحمل  و نقل دریایی، هوایی و زمینی مورد پوشش قرار می دهد.

بیمه باربری ، قراردادی است که براساس مفاد و شرایط توافق شده در آن، بیمه گر جبران خسارت و نیز تقبل هزینه های احتمالی ناشی از حمل کالا را به عهده می گیرد.

یکی از بخش‌های فنی شرکت بیمه معلم ، بیمه‌های باربری است که رشته‌های بیمه‌ای ذیل را تحت پوشش قرار می‌دهد:

بیمه کشتی

در بیمه کشتی ، شرکت بیمه با توجه به نوع شناور، مسئول جبران خسارت بدنه شناورها می‌باشد و در بعضی از پوشش‌ها مسئولیت ناشی از تصادم و همچنین زیان همگانی نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد

در صورتی که بدنه و ماشین آلات و تاسیسات آن بعلت وقوع هر یک ازخطرات بیمه شده ( بر اساس کلوزهای بین المللی ۲۸۹-۲۸۰- ٰ۳۴۴ و …) ،‌زیان وارده به بیمه گذار را تا حداکثر مبلغی که به عنوان ارزش مورد بیمه در بیمه نامه تعیین میشود با توجه به شرایط و مقررات بیمه نامه جبران می کند.

به استناد نامه شماره ۹۴۶۸/ص/۹۴ مورخ ۹۴/۴/۲ سازمان بنادر دریانوری جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی بیمه معلم مجاز است تا تضمین نامه مالی مربوط به ماده ۱۲ کنوانسیون خارج­ نمودن مغروقه (نایروبی) را صادر کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور نامه شماره ۱۳۳۱۹/۵۰۳/۹۴ مورخ ۹۴/۳/۳۱ سقف اعتبار پوشش بیمه­ای کنوانسیون­های نایروبی و آلودگی­های نفتی را برای شرکت سهامی بیمه معلم برابر ۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴ دلار امریکا تعیین نموده است.

بیمه باربری داخلی

بیمه نامه‌های باربری داخلی یکی از بیمه‌نامه های باربری است که صاحبان کالا جهت تحت پوشش قرار دادن محموله هایی که مبدأ و مقصد حمل آنها یکی از شهرهای ایران می‌باشند، آن را تهیه می‌کنند.

در بیمه حمل ونقل داخلی خطرات تحت پوشش بیمه گر شامل خطرات اصلی، آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه (تصادف، تصادم، واژگونی و پرت شدن وسیله نقلیه حامل کالا) و خطرات اضافی شامل خسارات ناشی از تخلیه، بارگیری، سرقت و پرت شدن کالا از روی وسیله حمل و … می باشد که با توافق بیمه گر و دریافت حق بیمه اضافی می تواند تحت پوشش قرار گیرد.

بیمه باربری وارداتی

کالاهایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از کشورهای خارجی خریداری می گردند و به صورت خریدهای براتی، بدون انتقال ارز، حوالجات و یا از طریق اعتبارات اسنادی انجام می گیرد با توجه به قوانین جاری مملکت ابتیاع این نوع بیمه نامه مطابق ماده ۷۰  قانون بیمه برای واردکنندگان اجباری می باشد.

بیمه باربری وارداتی در چارچوب و مقررات بین المللی کلوزهای A وB و C انستیتوی بیمه گران لندن و کلوز توتال لاس تحت پوشش قرار می گیرند

مجموعه شرایط (A)

(۱) – این بیمه همه ‌خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود به جز موارد استثنا شده در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ راپوشش می‌دهد.

مجموعه شرایط (B)

(۱) – این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده‌ در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش می‌دهد.

(۱/۱) – تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:

(۱/۱/۱) – آتش سوزی یا انفجار.

(۲/۱/۱) – به‌گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.

(۳/۱/۱) – واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.

(۴/۱/۱) – تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب.

(۵/۱/۱) – تخلیه کالا در بندر اضطراری.

(۶/۱/۱) -زلزله، آتشفشان یا صاعقه.

(۲/۱) – تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد:

(۱/۲/۱) – فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.

(۲/۲/۱) – به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی.

(۳/۲/۱) – ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینریا محل انبار.

(۳/۱) – تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به‌علت افتادن به‌هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور.

مجموعه شرایط (C)

خطرات تحت پوشش

(۱) – این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش می‌دهد.

(۱/۱) – تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:

(۱/۱/۱) – آتش سوزی یا انفجار.

(۲/۱/۱) – به‌گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.

(۳/۱/۱) – واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.

(۴/۱/۱) – تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب.

(۵/۱/۱) – تخلیه کالا در بندر اضطراری.

(۲/۱) – تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد:

(۱/۲/۱) – فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.

(۲/۲/۱) – به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی.

استثنائات

(۴) – این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی‌گردد:

(۱/۴) – تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه‌گذار

(۲/۴) – نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای‌ مورد بیمه.

(۳/۴) – تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه مشروط بر اینکه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به‌ وسیله بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.(در موارد مربوط به این شرط ،” بسته بندی ” شامل چیدن کالای مورد بیمه در کانتینر هم هست وکارکنان جزو پیمانکاران مستقل محسوب نمی‌شوند.)

(۴/۴) – تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای ‌مورد بیمه.

(۵/۴) – تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای‌که علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(به‌استثناء هزینه های قابل پرداخت بر اساس بند ۲)

(۶/۴) – تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان،مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها، به شرط اینکه بیمه گذار در هنگام بارگیری کالای مورد بیمه در کشتی، از این امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتا در جریان معمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می‌تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگری (طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است، اعمال نمی گردد.

(۷/۴) – تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای که مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح‌ یا وسیله‌ای باشد که با انرژی اتمی ‌یا شکست هسته‌ای و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده.

شرایط  TOTAL LOSS

این شرط از بین رفتن کلی کالا در یک مرحله و در نتیجه آتش‌سوزی و یا غرق وسیله نقلیه را پوشش می‌دهد. این نوع پوشش حداقل پوشش بیمه‌ای در هر حمل را فراهم می‌آورد و تقریباً در سطح جهان منسوخ شده است لیکن در کشور ایران هنوز هم طرفداران فراوانی دارد.

بیمه باربری صادراتی

کالاهایی که از ایران به مقصد کشورهای خارجی حمل می گردند براساس نوع شرایط فروش (اینکوترمز) نیاز به بیمه نامه صادراتی دارند.

بیمه باربری صادراتی در چارچوب و مقررات بین المللی کلوزهای A وB و C انستیتوی بیمه گران لندن و کلوز توتال لاس تحت پوشش قرار می گیرند

مجموعه شرایط (A)

(۱) – این بیمه همه ‌خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود به جز موارد استثنا شده در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ راپوشش می‌دهد.

مجموعه شرایط (B)

(۱) – این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده‌ در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش می‌دهد.

(۱/۱) – تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:

(۱/۱/۱) – آتش سوزی یا انفجار.

(۲/۱/۱) – به‌گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.

(۳/۱/۱) – واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.

(۴/۱/۱) – تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب.

(۵/۱/۱) – تخلیه کالا در بندر اضطراری.

(۶/۱/۱) -زلزله، آتشفشان یا صاعقه.

(۲/۱) – تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد:

(۱/۲/۱) – فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.

(۲/۲/۱) – به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی.

(۳/۲/۱) – ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینریا محل انبار.

(۳/۱) – تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به‌علت افتادن به‌هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور.

مجموعه شرایط (C)

خطرات تحت پوشش

(۱) – این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش می‌دهد.

(۱/۱) – تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:

(۱/۱/۱) – آتش سوزی یا انفجار.

(۲/۱/۱) – به‌گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.

(۳/۱/۱) – واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.

(۴/۱/۱) – تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب.

(۵/۱/۱) – تخلیه کالا در بندر اضطراری.

(۲/۱) – تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد:

(۱/۲/۱) – فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.

(۲/۲/۱) – به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی.

استثنائات

(۴) – این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی‌گردد:

(۱/۴) – تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه‌گذار

(۲/۴) – نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای‌ مورد بیمه.

(۳/۴) – تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه مشروط بر اینکه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به‌ وسیله بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به این شرط ،” بسته بندی ” شامل چیدن کالای مورد بیمه در کانتینر هم هست وکارکنان جزو پیمانکاران مستقل محسوب نمی‌شوند).

(۴/۴) – تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای ‌مورد بیمه.

(۵/۴) – تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای‌که علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(به‌استثناء هزینه های قابل پرداخت بر اساس بند ۲).

(۶/۴) – تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها، به شرط اینکه بیمه گذار در هنگام بارگیری کالای مورد بیمه در کشتی ، از این امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتا در جریان معمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می‌تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است ، اعمال نمی گردد.

(۷/۴) – تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای که مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح‌ یا وسیله‌ای باشد که با انرژی اتمی ‌یا شکست هسته‌ای و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده.

شرایط  TOTAL LOSS

این شرط از بین رفتن کلی کالا در یک مرحله و در نتیجه آتش‌سوزی و یا غرق وسیله نقلیه را پوشش می‌دهد. این نوع پوشش حداقل پوشش بیمه‌ای در هر حمل را فراهم می‌آورد و تقریباً در سطح جهان منسوخ شده است لیکن در کشور ایران هنوز هم طرفداران فراوانی دارد.

بیمه ترانزیت

مبدأ و مقصد برخی از حمل ها در خارج از کشور ایران بوده و کشور ایران تنها در مسیر حمل قرار داشته و فقط کالا در محدوده کشورایران حمل می شود.

بیمه نامه های مربوط به این نوع حمل ها را بیمه ترانزیت و یا بیمه عبوری می گویند و نرخ و شرایط بیمه نامه های صادراتی عیناً برای آنها مورد استفاده قرار می گیرد

این بیمه نامه در چارچوب و مقررات بین المللی کلوزهای A وB و C انستیتوی بیمه گران لندن و کلوز توتال لاس تحت پوشش قرار می گیرند.

مجموعه شرایط (A)

(۱) – این بیمه همه ‌خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود به جز موارد استثنا شده در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ راپوشش می‌دهد.

مجموعه شرایط (B)

(۱) – این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده‌ در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش می‌دهد.

(۱/۱) – تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:

(۱/۱/۱) – آتش سوزی یا انفجار.

(۲/۱/۱) – به‌گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.

(۳/۱/۱) – واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.

(۴/۱/۱) – تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب.

(۵/۱/۱) – تخلیه کالا در بندر اضطراری. (۶/۱/۱) -زلزله، آتشفشان یا صاعقه

(۲/۱) – تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد:

(۱/۲/۱) – فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.

(۲/۲/۱) – به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی.

(۳/۲/۱) – ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینریا محل انبار.

(۳/۱) – تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به‌علت افتادن به‌هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور.

مجموعه شرایط (C)

خطرات تحت پوشش

(۱) – این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ را پوشش می‌دهد.

(۱/۱) – تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:

(۱/۱/۱) – آتش سوزی یا انفجار.

(۲/۱/۱) – به‌گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.

(۳/۱/۱) – واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.

(۴/۱/۱) – تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب.

(۵/۱/۱) – تخلیه کالا در بندر اضطراری.

(۲/۱) – تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد:

(۱/۲/۱) – فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.

(۲/۲/۱) – به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی

استثنائات

(۴) – این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی‌گردد:

(۱/۴) – تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه‌گذار

(۲/۴) – نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای‌ مورد بیمه.

(۳/۴) – تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه مشروط بر اینکه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به‌ وسیله بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط به این شرط ،” بسته بندی ” شامل چیدن کالای مورد بیمه در کانتینر هم هست وکارکنان جزو پیمانکاران مستقل محسوب نمی‌شوند).

(۴/۴) – تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای ‌مورد بیمه.

(۵/۴) – تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای‌که علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(به‌استثناء هزینه های قابل پرداخت بر اساس بند ۲).

(۶/۴) – تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها، به شرط اینکه بیمه گذار در هنگام بارگیری کالای مورد بیمه در کشتی ، از این امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتا در جریان معمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می‌تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است ، اعمال نمی گردد.

(۷/۴) – تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای که مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح‌ یا وسیله‌ای باشد که با انرژی اتمی ‌یا شکست هسته‌ای و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده

شرایط TOTAL LOSS

این شرط از بین رفتن کلی کالا در یک مرحله و در نتیجه آتش‌سوزی و یا غرق وسیله نقلیه را پوشش می‌دهد. این نوع پوشش حداقل پوشش بیمه‌ای در هر حمل را فراهم می‌آورد و تقریباً در سطح جهان منسوخ شده است لیکن در کشور ایران هنوز هم طرفداران فراوانی دارد.

بیمه هواپیما

شرکت بیمه معلم در رشته بیمه هواپیما مطابق با استانداردها و کنوانسیون های بین المللی پوشش های زیر را ارائه می کند:

ـ بیمه بدنه هواپیما”HULL”

ـ بیمه حوادث سرنشین “P.A”

ـ بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث “T.P.l” ویا”T.P.L.L”

ـ بیمه مسئولیت در قبال بار مسافر”Passengers Baggage Liability”